My, COMPROLINK Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 5/108a 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000726022, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail i/lub numer telefonu) w celu przesyłania Ci informacji handlowych, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, dostawcy usługi hostingu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
Administrator COMPROLINK Sp. z o.o. , adres: Plac Szczepański 5/108a 31-011 Kraków e-mail: info@comprolink.com

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przynajmniej jednej z danych tj. adresu e-mail, nr telefonu- jest dobrowolne, jednak konieczne
do przesyłania Ci informacji handlowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

Z wyrazami szacunku,
Zespół COMPROLINK Sp. z o.o.